Homepage Конспект уроку з обдарованими д тьми


Конспект уроку з обдарованими д тьми


Важливе не те, чого бажаємо ми самі, а й те, чого хоче учень. Крім того, збагачена програма передбачає навчання дітей різноманітним способам і прийомам роботи. Контроль за їх навчанням спрямовується на стимулювання поглибленого вивчення навчального матеріалу, його систематизацію, класифікацію, перенесення знань у нові ситуації, виявлення і розвиток творчих елементів у їх навчанні. Розвиток обдарованих дітей гальмується через: відсутність соціально-матеріальної бази, потрібної для вияву різнобічних талантів дітей, їхньої творчості; формалізовану, механізовану та автоматизовану систему навчання; поневолення дитячої обдарованості бездуховною масовою культурою; відсутність психологічної допомоги дітям у подоланні комплексу неповноцінності. Удосконалював теорію і Дж. Мейл в основу підходу до стиснутої класифікації поклав усього чотири основних фактори інтелекту: 1 комплексність здатність побачити в проблемі внутрішню організацію ; 2 зв'язність здатність перейти від одного змісту до іншого ; 3 цілісність розуміння взаємозв'язку ; 4 пластичність здатність по-новому організовувати окремі складові проблеми. Цікавою є зарубіжна практика роботи з обдарованими дітьми. Однак застосування поглиблених програм не може вирішити всіх проблем. В її стінах створюють умови для засвоєння нею програми швидше, ніж це під силу учням із середніми здібностями. Обдарована дитина, наприклад, вивчає не одну, а декілька іноземних мов, опановує не лише шкільний курс математики, але й вузівський тощо. Завдяки детально продуманій системі виховання Вітько швидко випередив однолітків у навчанні. Штерн давав визначення інтелекту як "деяку загальну здатність до нових життєвих умов". Стратегія соціальної компетенції передбачає, перш за все, розвиток афективної сфери обдарованої дитини. Це вимагає розробки концептуальної моделі інтелекту в широкому розумінні цього слова. Тому інтелектуальні особливості оцінювалися їм не тільки як природжено сформовані пізнавальні функції, але і на основі рівня засвоєння соціального досвіду: поінформованості, знання значення слів, володіння деякими соціальними навичками, здатності до моральних оцінок і т. Саме визначення цієї психічної системи і вивчення особливостей її функціонування у різних індивідів - ось головне завдання при вивченні інтелекту. У СІЛА для дітей з особливими здібностями існує прискорене навчання, програма якого передбачає дострокове завершення шкільного навчання. Головним для нього був він сам, його успіхи й задоволення. Так як багато тести інтелекту вимірюють, крім власне розумових здібностей, ще й прилученість індивіда до культури, були зроблені спроби створення т. В експериментах по штучному розвитку креативності у дітей 3-5 років було показано, що існує зв'язок між вихідним рівнем креативності та можливими варіантами її розвитку. Передусім цьому сприяє жорстка диференціація навчання і селекція, раннє виявлення обдарованості; надання допомоги сім'ям з низьким рівнем доходів для оплати навчання дітей у приватних школах з тим, щоб допомогти обдарованим дітям з робітничого середовища здобути найкращу освіту; створення гомогенних груп, в яких є змога ефективніше організувати навчання обдарованих; індивідуальний підхід у навчанні, гнучкість навчального розкладу; створення міжшкільних спеціальних курсів для обдарованих дітей; прискорене засвоєння курсу школи чи окремих курсів; використання найсучасніших технічних засобів у навчальному процесі, насамперед комп'ютерів, дослідницького та проблемного методів навчання, а також методу проектів, що самостійно розробляються, організація конкурсів та олімпіад. Запропоновану гіпотезу підтверджує виявлене Д.


Обдарованій дитині можуть дозволити почати навчатися в школі раніше.


Форма роботи з обдарованими дітьми: «інформаційно — пізнавальна суперечність». В даний час оцінки співвідношення біологічних і середовищних факторів у формуванні інтелекту коливається у різних авторів, наприклад, 70% на біологічний генетичний інтелект, 30% на середовищні фактори Айзенк, ; або генетичний інтелект - 45%, середовищної - 35%, взаємодія між ними - 20%. У різних дослідженнях виявлені як "батьківський" ефект, що проявляється в наявності кореляційного зв'язку між показниками інтелекту батьків - як біологічних, так і прийомних-и дітей, так і "материнський" ефекти. Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з поняттями програма та її складовими Поняття конфлікту належить як буденній свідомості, так і науці, що наділяє його своїм специфічним змістом. Стратегія інтенсифікації передбачає збільшення обсягу того, що вивчається. Для пояснення цього феномена авторами була запропонована концепція "наївною" креативності, якою володіють діти, які мають неповним пізнанням навколишнього світу і висувають для його пізнання безліч гіпотез. Загальні здібності в більшій мірі генетично детерміновані, ніж спеціальні; відмінності в рівні вербального інтелекту в більшій мірі обумовлені генетично, у той час як відмінності у рівні невербального інтелекту детерміновані середовищні впливами. Феноменологічний інтелект як особлива форма змісту свідомості В. Богоявленської різке зниження креативності в молодшому шкільному віці, що на погляд дослідника, пов'язане з розвитком рефлексії, аналізу і планування. При факторно-аналітичних дослідженнях постійно народжуються нові специфічні чинники, що описують роботу інтелекту. Однофакторна модель визначає розвиток інтелекту як залежне від генотипической складової, при цьому вплив середовища впливає лише на дисперсію розподілу.

Some more links:
-> драйвер ноутбук asus x51rl
Одна з проблем навчання обдарованих дітей полягає у тому, що вони можуть втратити інтерес до навчання, так як значно випереджають своїх однолітків 1.
-> драйвер для asrock k7vt6-c
Кожна група одержує завдання прочитати текст з підручника і скласти запитання до нього.
-> видео урок арифметический корень натуральной степени
Форма роботи з обдарованими дітьми — інтерактивне навчання: «запитання — відповідь».
-> бесплатно драйвер принтер epson photo r 300
Вчитель, не фіксуючи увагу на тому, що завдання повинно бути завершено, перевіряє його наявність і якість виконання на наступному уроці.
-> прошивка 3.50 m33
Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання школярами різноманітних завдань, участь в олімпіадах.
->SitemapКонспект уроку з обдарованими д тьми:

Rating: 86 / 100

Overall: 99 Rates